Denní harmonogram

 

Dítě si po jeho příchodu do MŠ přebírá od rodičů učitelka, která má ranní směnu. Dítě si volí spontánní činnost nebo spolupracuje s učitelkou na daném úkolu, práci, výrobku apod. Režim dne je přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí a plně respektuje jejich věkové a individuální zvláštnosti. Činnosti jsou voleny tak, aby zaujaly a zapojily všechny děti v MŠ a motivovaly je tak pro další činnosti. Během dne je dostatek prostoru pro pohybové a herní činnosti, děti denně pobývají venku.

U mladších dětí je pozornost zaměřena na sebeobslužné a hygienické návyky a na osvojení celkové samostatnosti a orientace v každodenních činnostech a úkolech. Dostatek pozornosti je věnován také starším dětem a předškolákům. Jsou připravováni na vstup do základní školy. Činnosti a úkoly jsou voleny tak, aby podněcovaly děti k řešení problémových úkolů a k osvojení základních znalostí o světě a společnosti. Předškoláci se seznamují s číslicemi a písmeny, formou hry si procvičují číselné operace.

Všechny děti jsou vedeny ke kooperaci, vzájemné pomoci a toleranci, kterou uplatňují v rámci celé třídy.

Během dne (dle zájmu) dětí využíváme při výuce tablety, do kterých jsou nahrány vzdělávací a výukové programy pro děti předškolního věku.

Provádíme experimenty, pracujeme se specializovanými pomůckami a přístroji (např. mikroskop, model lidského těla, model sluneční soustavy aj.). 

Pracujeme s montessori pomůckami a pravidelně pořádáme projektové dny s různým zaměřením. 

V širším časovém rámci pro děti organizujeme různé návštěvy, kulturní akce, výlety a exkurze. Do výuky zveme pravidelně odborníky a názorně tak děti seznamujeme s okolním světem, s jeho krásou a s jeho rozmanitostí. 

Příchod dětí do školky            6.30- 8.00
Dopolední svačina   8.30 - 9.00
Vzdělávací aktivity   9.00 - 11.00
Oběd   11.15 - 11.45
Spánek   12.00 - 14.00
Odpolední svačina   14.15 - 14.30
Volnočasové aktivity   14.45 - 16.30

 

Kontakty

  • facebook
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.